Hyresvillkor

en-30x30

Hyresvillkor

Mellan parterna CAMERA RENTAL, org nr XX,
i det följande Uthyrare och å andra sidan Hyrestagaren gäller följande villkor vid hyra av egendom.

Sankt Eriksgatan 128
113 43 Stockholm
info@dev.camerarental.se

 

1. Utlämning och återlämning

Egendomen skall avhämtas av Hyrestagaren från Uthyrarens adress och återlämning skall ske av Hyrestagaren till samma adress. Uthyrarens öppettider är 09.00 – 17.00.
Hyrestagaren äger rätt att hämta egendomen senare än första hyresdag och äger rätt att återlämna egendomen tidigare än sista hyresdag. Vid utlämning skall Hyrestagaren eller dennes representant styrka sin identitet genom uppvisande av pass eller annan godtagbar legitimation. Kan ej identiteten fastställas äger Uthyraren rätt att vägra utlämning.

2. Hyrestid

Hyrestiden räknas från det datum som parterna har kommit överens om som första hyresdag t.o.m. det datum som egendomen skall återlämnas till Uthyrarens adress enligt ovan. En preliminär bokning som ej bekräftats 48 timmar innan hyresdagens start bedöms ej som bokning och Uthyraren har rätt att hyra ut denna utrustning till annan kund.

3. Hyresberäkning

Hyra debiteras under hyrestiden med kr/hyresdag.
Hyresdag startar 09.05 och avslutas 08.55 dagen efter om inget annat överenskommits. Full hyra utgår varje hyresdag under hyrestiden även om egendomen hämtas ut senare av Hyrestagaren än första hyresdag och även om egendomen återlämnas tidigare än sista hyresdag.
Om återlämning inte sker senast sista hyresdag på avtalad tid äger Uthyraren rätt att ta ut en förseningsavgift motsvarande dubbla hyrespriset för den överskjutande tiden. Därvid skall en avgift utgå för varje påbörjat dygn.

4. Faran för utrustningen

Hyrestagaren står för förlust eller skada på utrustningen från hyrestidens början till dess att Uthyraren godkänt återleveransen.

5. Skick vid upplåtelsen

Uthyraren testar utrustningens funktionalitet före leverans samt kontrollerar i övrigt att utrustningen överlämnas i gott skick. Det ankommer på Hyrestagaren att på motsvarande sätt kontrollera utrustningens funktionalitet och skick.
Hyrestagarens undertecknande av detta avtal skall gälla som bekräftelse att utrustningens funktionalitet och skick Påträffande av fel ska omedelbart meddelas Uthyraren för åtgärd.

6. Andrahandsupplåtelse

Hyrestagaren får varken hyra ut egendomen till annan eller överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta hyresavtal till annan om inte särskilt avtal träffats härom.

7. Tillsyn och vård

Egendomen skall vårdas väl av Hyrestagaren och får ej lämnas utan tillsyn. Vid återlämnandet skall egendomen vara väl rengjord och med hänsyn tagen till normal förslitning i gott skick. Har rengöring ej gjorts debiteras Hyrestagaren för sådant arbete med 400 kr /tim. Särskilda kostnader för kemtvätt av textilier eller kostnader för liknande åtgärder för rengöring tillkommer hyrestagaren.
Hyrestagaren åtar sig att utbilda sin personal i skötseln av utrustningen, att förebygga skada, undvika onormalt slitage samt i övrigt vårda och nyttja utrustningen. Det åligger Hyrestagarens att dennes personal besitter tillräckliga kunskaper för att felaktigt handhavande av utrustningen ej skall förekomma eller att Uthyrarens personal tas i anspråk till följd av obefogade felanmälningar. Anser Uthyraren att tillräckliga kunskaper ej föreligger, äger Uthyraren rätt att vägra utlämning av utrustning.

The Supplier reserves the right to refuse service to any Client who is suspected of not possessing the necessary knowledge for usage of the booked equipment. The Client is obliged to take necessary measurements to make sure that rented equipment is transported in a safe way. If the equipment is ?Flight packed?, it?s the Client’s responsibility to make sure that it is done properly.

8. Äganderätt

Äganderätten till den hyrda utrustningen tillkommer Uthyraren. Hyrestagaren erhåller enligt detta avtal endast en till avtalstiden begränsad icke exklusiv nyttjanderätt.

9. Skador och förlust

Under den tid som egendomen är i Hyrestagarens besittning, dvs. från utlämningen till dess Uthyraren återfått varan till sin adress, ansvarar Hyrestagaren för förlust av egendomen och för skada, dock inte för vad som kan anses utgöra normal förslitning. Vid förlust eller skada skall Uthyraren omedelbart underrättas. Vid stöld skall Hyrestagaren polisanmäla händelsen samt tillställa Uthyraren en kopia av polisanmälan. Skadad eller saknad egendom debiteras tills utrustningen är reparerad eller återlämnad om inte annat överenskommes. Skador eller förlust ersättes enligt principen om ny anskaffningsvärde, varvid Hyrestagaren betalar mellanskillnaden mellan försäkringsbolagets ersättning och ny anskaffningsvärdet.
Om i första hand Uthyraren och i andra hand försäkringsbolag bedömer att skada orsakats genom vårdslöshet, okunskap eller uppsåtligen, står Hyrestagaren själv som betalningsskyldig för reparation av skadad utrustning. Om utrustning av Uthyraren bedöms vara så skadad att reparation ej är möjlig, ska Hyrestagare stå för alla kostnader i samband med nyanskaffning av just denna utrustning.

10. Reparationer

Reparationer till följd av normal förslitning skall bekostas av Uthyraren. Reparationer av skador som ej kan hänföras till normalt slitage debiteras Hyrestagaren.

11. Försäkring

 

12. Begränsning av ansvar

Om vid fullgörandet av någon av parternas åtaganden enligt avtalet förhindras av omständigheter som parterna ej kunnat råda över såsom arbetskonflikt, åsknedslag, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, rekvisition av, beslag , valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi samt fel eller försening i leveranser från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning och befrielse från skadestånd och andra påföljder.
Som framgår vid pkt 4 står Hyrestagaren faran för förlust av eller skada på utrustningen från hyrestidens början till dess att Uthyraren godkänt återleveransen. Detta innebär bland annat att förlust eller skada på utrustning, oberoende av orsak därtill och oberoende av vållande under denna tid inte kan medföra befrielse från någon av Hyrestagarens skyldigheter enligt detta avtal. Parts ansvar i anledning av detta avtal skall, med undantag för rätten att uppbära hyresavgifter samt rätten att uppbära ersättning för merkostnader, inte i något fall omfatta indirekta skador, följdskador eller skador som inte rimligen kunde tas i beräkning av den felande parten. Uthyraren skall således ej i något fall åläggas att betala kompensation för felaktigt fungerande eller trasig utrustning, produktions-bortfall eller förseningar.

13. Följdskador

Hyrestagaren ansvarar för skada som åsamkas honom eller tredje man i samband med användning av egendomen under hyrestiden.

14. Betalningsvillkor

Betalning för den hyrda utrustningen skall om inget annat avtalas ske inom fjorton dagar efter dagen för utställande av faktura. Utrustning som avbokas mindre än 48 timmar före hyresstart debiteras med 50 % av hyresbeloppet om ej särskilt avtalats. Dröjsmålsränta debiteras med referensränta plus 8 procentenheter av hyresbeloppet efter förfallodagen. För varje utsänd betalningspåminnelse debiteras lag-stadgad påminnelseavgift. Mervärdes-skatt tillkommer på angivna hyres-belopp och avgifter.
Hyrestagaren ansvarar för merkostnader för frakter och alla transporter i samband med utlämnande av utrustningen samt ansvarar för alla merkostnader i form av subhyror, transporter och frakter i samband med försenat återlämnande av utrustning. Anmärkningar mot fakturan skall ske senast 14 dagar efter fakturadatum.

16. Ändringar av avtalet

Ändringar och tillägg av avtalet skall ske skriftligen

17. Uthyrarens hävningsrätt

Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet om hyrestagaren är i betalningsdröjsmål mer än femton dagar eller om Hyrestagaren blivit försatt i konkurs, inlett ackord, fått egendom utmätt, inställt sina betalningar eller är på sådant obestånd att köpeskilling, hyra eller annan avgift skäligen kan bedömas ej kommer att rättligen erläggas, motsvararande rätt till hävning skall gälla om utrustningen utsätts för onormal användning eller vanvårdas på sådant sätt att betydande risk för värdeminskning föreligger, eller om Hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelserna i detta avtal och åsidosättandet inte är av endast ringa betydelse för Uthyraren. Vid hävning enligt denna avtalspunkt äger uthyraren återta utrustningen på Hyrestagarens bekostnad.